13 มีนาคม 2562 กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190313002016493

ที่บริเวณคลองท่าดี หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักชลประทานที่ 15 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้นำรถแบคโฮจากส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สงขลา เข้าทำการขุดคลองท่าดี หมู่บ้านคีรีวง และคลองต่าง  ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี เพื่อเปิดร่องน้ำและทำฝายชั่วคราว ผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านคีรีวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจากกรมชลประทาน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภคบริโภค คงระดับน้ำในแหล่งท่องเที่ยวของบ้านคีรีวง และรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ด้วยการขุดเปิดร้องน้ำ และทำฝายชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยจะสังเกตได้จากระดับน้ำในคลองที่เริ่มแห้งขอด บางช่วงสายน้ำขาดตอน และบ่อน้ำของชาวบ้านบางแห่งเริ่มแห้ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช กล่าวว่า จะมีการขุดคลองเปิดร่องน้ำ และทำฝายชั่วคราว จำนวน 8 จุดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี เพื่อช่วยชะลอน้ำไว้ในพื้นที่เพิ่มระดับน้ำใต้ดินแต่จะไม่เป็นการปิดกั้นกระแสน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำที่ล้นจากฝายชั่วคราวไหลเข้าสู่ตอนล่างของคลองท่าดี เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไปพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองท่าดีขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยความเร็วของน้ำในขณะนี้มีเพียง 5 ลูกบาตรเมตรต่อนาที จากก่อนหน้านี้มีถึง 600 ลูกบาตรเมตรต่อนาที ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้แจ้งเตือนให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง สำหรับทำน้ำประปาแล้วขณะที่ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มี 3 พื้นที่จาก 3 จังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลรถน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ได้แก่ อำเภอลานสกา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฏร์ธานีซึ่งหน่วยงานของกรมชลประทานพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามโครงการชลประทานบริการประชาชนช่วยเหลือภัยแล้ง